Rebel Wicend - Weekend Rebel

Bryn Fon

Cymraeg Down English
   
  Mae'n cyrraedd ei swyddfa yn gynnar bob bore   He arrives in his office early each morning
  Yn cario ei frîffces ecsetiwtif bach.   And carries his little executive briefcase.
  'Bore da, Mistar Eliot' a 'Diolch yn fawr Rachel,   'Good morning, Mister Eliot' and 'Thank you very much Rachel,
  A chofiwch, dim siwgwr, trio cadw yn iach.'   And remember, no sugar, trying to stay healthy.'
  Ac mae'n eistedd fel sowldiwr o flaen ei brosesydd   He sits like a soldier in front of his processor
  A phob pin a phapur a ffeil yn eu lle,   With each pin and paper and file in their place,
  Ac am bump mae o'n ol tu ol i lyw'r BMW   And at five he's back behind the BMW's steering wheel
  Yn gyrru am adre ar gyrion y dre. Down Driving back home on the outskirts of town.
     
  Bob nos wrth droi'r goriad mae'n gweiddi, 'dwi adre.   Each night as he turns the key he yells, 'I'm home.
  Sut ddiwrnod ges ti a be sy 'na i dde?'   How was your day and what is there for tea?'
  Ac ar garreg yr aelwyd mae'i slipars yn c'nesu   And on the stone of the fireplace his slippers are warming
  Ac arogl cartref yn llenwi y lle.   And the smell of home filling the place.
  Ond ar nos Wener daw adre a hongian ei siwt   But on Friday night he comes home and hangs his suit
  A newid i'r hen denims cul,   And changes to the old narrow denims,
  Hongian modrwyau trwy'r tyllau'n ei glustiau   He hangs rings through the holes in his ears
  A chuddio y rasal tan yn hwyr ar nos Sul. Down And hides the razor until late on Sunday night.
     
  A dyna chi fo, yn rebal wicend go iawn,   And there he is, a real weekend rebel,
  Hefo'i stic-on tatw a'i dun baco herbal yn llawn.   With his stick-on tattoo and his herbal tobacco tin filled.
  Yn rebal wicend o'i gorun i'w draed   A weekend rebel from his crown to toe
  Ac ysbryd gwrthryfel yn berwi 'mhob diferyn o'i waed. Down And the spirit of rebellion boiling in each drop of his blood.
     
  Ac ar bnawn Sadwrn mewn denims a lledar,   And on a Saturday afternoon in denims and leather,
  Crys T heb lewys a'i wallt o yn saim,   A sleeveless T-Shirt and his hair full of grease,
  Mae'n mynd draw i'r dafarn i siarad a'r rocars,   He goes down to the tavern to talk with the rockers,
  I yfed Jack Daniels yn lle lagyr a laim.   To drink Jack Daniels instead of lime and lager.
  Ac ar ol yfed digon mae'r gitar yn dod allan   And after drinking enough the guitar comes out
  Ac mae o'n canu y blws a thrio swnio yn ddu.   And he sings the blues and tries to sound black.
  Son am drallodion genod ysgol yn disgwyl.   Discusses the woes of pregnant school girls.
  Mae o'n teimlo fel deryn ac ymddwyn fel ci. Down He feels like a bird and acts like a dog.
     
  A dyna chi fo, yn rebal wicend go iawn,   And there he is, a real weekend rebel,
  Hefo'i stic-on tatw a'i dun baco herbal yn llawn.   With his stick-on tattoo and his herbal tobacco tin filled.
  Yn rebal wicend o'i gorun i'w draed   A weekend rebel from his crown to toe
  Ac ysbryd gwrthryfel yn berwi 'mhob diferyn o'i waed. Down And the spirit of rebellion boiling in each drop of his blood.
     
  Amser cinio dydd Sul mae o'n ol yn y dafarn   At lunch time on Sunday he's back in the tavern
  Yn yfed ei hochor o ddeuddeg tan dri,   And drinks from twelve until three,
  Yn siarad yn ddwfn am genod a wisgi   He talks deeply about girls and whiskey
  A phob ystum o'i eiddo yn dweud 'ylwch fi'.   And each motion of his says 'look at me'
  Ond gyda'r nos, cyn gwylio Hel Straeon,   But by night time, before watching 'Hel Straeon',
  Mae o ar goll ym mybls y bath, digon siwr.   He's lost in the bubbles of the bath, most likely.
  Mae'r metamorffosis drosodd am wythnos fach arall   The metamorphosis is over for another small week
  Pan mae'r rebal yn mynd lawr y plyg gyda'r dwr. Down When the rebel goes down the plug with the water.
     
  A dyna chi fo, yn rebal wicend go iawn,   And there he is, a real weekend rebel,
  Hefo'i stic-on tatw a'i dun baco herbal yn llawn.   With his stick-on tattoo and his herbal tobacco tin filled.
  Yn rebal wicend o'i gorun i'w draed   A weekend rebel from his crown to toe
  Ac ysbryd gwrthryfel yn berwi 'mhob diferyn o'i waed. Down And the spirit of rebellion boiling in each drop of his blood.
     
  Ac ar fore dydd Llun mae o'n ol yn y swyddfa   And on Monday morning he's back in the office,
  A'r cris yn ei drowses yn finiog fel bled.   And the crease in his trouser is as sharp as a blade.
  Mae'r rebal wicend yn edrych o'i gwmpas   The Weekend Rebel looks around him
  Ac yn sylweddoli ei fod o ym medd.   And realizes that he's in a grave.
     
  Up